Inovace a řízení změny

Inovace a řízení změny

Vladimír Šedivý

Change Management Expert

Jak zlepšit úsudek

Udělejte něco pro svůj úspěch. Webinář a workshop pro jednotlivce i malé organizační týmy. Po jejich absolvování můžete ušetřit čas nebo své finance v řádu až desítek procent …

Spirální dynamika – jak je možné pochopit jednání lidí

V rámci řízení jsme nuceni čím dál rychleji reagovat na změny. Vždy musíme příslušná řešení připravovat s lidmi a vždy se přijatá řešení musí s lidmi implementovat. Proč to někdy funguje a jindy ne? Existuje nějaký recept pro každou situaci, který zaručí úspěch? Spirální dynamika – inspiraci pro naši odpověď můžeme nalézt právě zde.

Odpověď bohužel není prostá ani krátká, ale ústředním bodem je člověk, jeho chování, jak se organizuje, co ho motivuje. Společné všem úspěšným firmám a projektům je právě zvládnutí práce s lidmi v jejich konkrétních podmínkách a doběVědět tedy hodně o lidech, jak se vyvíjelo jejich uvažování a jak to souvisí s prostředím ve kterém žijí a pracují je tedy základem úspěchu.

Modelů, které se o něco takového snaží, je celá řada. Na některé se podíváme.  Každý z modelů má své příznivce a odpůrce. Pozitivní zpráva je, že všechny jsou si v principu hodně podobné. Ty hlavní vytvořili vědečtí pracovníci a v řadě případů s nimi strávily mnoho let.
Dnes se velmi stručně podíváme na Spirální Dynamiku (Spiral Dynamics).

V návaznosti na práci profesora Clare W.Gravese, který se problematikou zabýval dvacet let, přicházejí jeho studenti Don Edward Beck a Christoper C.Covan roku 1996 v knize Spiral Dynamics s pojetím vývoje lidstva v tzv. Spirálové dynamice.

Uznání, že vidíme svět svým vlastním způsobem a interpretujeme jej na základě vlastní zkušenosti, je zásadní při komunikaci s ostatními.

Jedním z klíčových prvků práce Gravese je to, že osobnost dospělého člověka má dopad na prostředí ve kterém žije a toto prostředí má také dopad na člověka.

V základní Gravesově dvojité spirále lze modrou stužku považovat za účinky prostředí na jednotlivce a oranžovou za účinky jedince na prostředí.

Výsledky jeho studie ukázaly, že během vývoje byl každý hodnotový systém úplný a složitější než jeho předchůdce. Každý vzniklý hodnotový systém překračuje a zahrnuje prvky předchozího.

To znamená, že nezapomínáme na starý způsob myšlení, když se vyvíjíme, ale bereme ho s sebou a stavíme na něm, což nám umožňuje zvládnout zvýšenou složitost. Tímto způsobem se model dvojité spirály mění, protože každý krok představuje schopnost vypořádat se s větší složitostí a je sám o sobě větším krokem.

A tak dostáváme obrázek prezentovaný světu Beckem a Cowanem, který reprezentuje „Emergency, Cyclical, Double Helix Model of Adult Biopsychosocial Development.“ 

Výzkum ukazuje, že všichni začínají na stejném místě na své cestě a postupují skrze hodnotové systémy ve stejném pořadí do bodu, kdy jsou schopni zvládnout převládající životní podmínky s přiměřenou složitostí myšlení.

Kniha Becka a Cowana „Spiral Dynamics“ přidala k teorii další prvek, tzv.vMEME – označení pro hodnotový systém, který člověk na určité úrovni vývoje uznává.

Termín MEME použil jako první Richard Dawkins k popisu prvku kulturní informace, módy nebo politické ideologie. Například přijetí mobilních telefonů napříč kulturními a geografickými hranicemi v krátkém časovém období lze považovat za MEME. 

Beck a Cowan představili myšlenku „vMEME“ nebo „Values ​​Meme“ jako hodnotu, která se stává součástí kultury.
Sestavení našich vMEME se stává naším systémem hodnot.

Již Graves identifikoval osm hodnotových systémů. V knize Spiral Dynamics je každému systému přiřazena barva. Je to z toho důvodu, že žádný systém není lepší či horší než jiný, a proto se nepoužívá žádné slovní označení. Prvních šest hodnotových systémů leží v první vývojové vrstvě, další dva jsou ve vrstvě druhé. Podle Gravese proběhne vývoj, jak Graves sám říká “probuzení”, mezi první a druhou vrstvou skokem.

Béžová - první hodnotový systém (vMEME)

 • Náš společný výchozí bod
 • Naší sféře existence zcela dominují naše potřeby přežití
 • Celková složitost světa je nad naše chápání
 • Naše celková zkušenost je pouze z našeho vlastního těla a jeho bezprostředního okolí
 • Našemu světu dominují jednoduché stavy a emoce (hlad, strach, bolest, …)
 • Myšlení je velmi elementární
 • Jsme do velké míry poháněni dovednostmi pro přežití zakotvenými v našem “plazím” mozku
 • Jsme vedeni k uspokojení nejzákladnějších psychologických potřeb

Fialová - druhý hodnotový systém (vMEME)

 • Fialová reprezentuje kmen
 • Klanové chování
 • Podřízenost mocným bohům nebo tradicím
 • Logické rozšíření Béžové
 • Bezpečnost přichází prostřednictvím důvěry v krevní pouta a rozšířenou rodinu
 • Jsme strážci moudrosti minulých generací a podle toho ctíme i své předky a starší
 • Málokdo ctí osobní odpovědnost – život je v rukou bohů
 • Kolektiv plní roli poskytování přístřeší a jídla, takže zůstává více času na hudbu a tanec, konverzaci a rituál

Červená - třetí hodnotový systém (vMEME)

 • Objevuje se ego
 • Respekt a pověst se stávají důležitějšími než cokoli jiného
 • Limity, ať už jsou stanoveny člověkem nebo přírodou, musí být zpochybněny a překonány
 • Fialové mýty a rituály ustupují z cesty válečníkovi připravenému stát se bohem moci za každou cenu
 • Červená je v nás všech
 • Červená použije sílu nebo zastrašování, aniž by myslela na vinu nebo výčitky svědomí
 • Červená potřebuje mít zdravou osobní zkušenost s výzvami a překonáváním překážek
 • Potlačováním Červené vyvoláme zášť, latentní násilí a depresi

Modrá - čtvrtý hodnotový systém (vMEME)

 • Modrá je o stabilitě, pořádku a řádu
 • Hledání smyslu a významu
 • Společné úsilí vytváří stabilitu a odstraní impulsivitu předchozích kódů
 • Touha někam patřit a získat uznání v rámci týmu
 • Hranice a pravidla zajišťují bezpečnost
 • Vytváření pořádku z chaosu dává pocit komunltní bezpečnosti a individuální utrpení se jeví jako vzdálená hrozba
 • Naučili jsme se rozpoznat vinu a morální práva druhých
 • Řád může přicházet s restrikcemi, může bránit inovacím a potlačovat individualitu

Oranžová - pátý hodnotový systém (vMEME)

 • Poznáváme autonomii a nezávislost
 • Hlad po sebevyjádření a šanci vyniknout, požitek ze srovnání, soutěžení
 • Je třeba dosahovat úspěch nyní v krátkodobém horizontu s vírou, že věda a technologie se postará o budoucnost.
 • Dosažení vítězství uznávaného společností
 • Odznaky dosaženého úspěchu
 • Viditelná síla ovlivňovat prostředí
 • Pocit kontroly nad cestou k úspěchu
 • Pokrok pomocí používání strategie, technologie, konkurence – věda se postará

Zelená - šestý hodnotový systém (vMEME)

 • Převládá pocit rovnosti a touha sdílet zdroje spravedlivým a udržitelným způsobem
 • Rozhodnutí  nečiní autorita moci, ale usiluje se o usmíření a konsenzus
 • Citlivost a smysl pro péči nahrazují chladnou logiku materialismu
 • Objevuje se nový smysl pro lidského ducha, který obohacuje život
 • Pocit společenství a společného účelu se stává prvořadým
 • Rozmanitost je vítána s podmínkou, že zvyšuje a obohacuje zážitek pro všechny
 • Narození politické korektnosti a politiky začleňování a přijímání, za každou cenu
 • Pocit rostoucí rodiny, respektování pocitů a práce pro obecné dobro

Žlutá - sedmý hodnotový systém (vMEME)

 • Skoková, řádová změna v myšlení
 • Chaos je naším hřištěm
 • Komplexnost – můžeme prohlédnout celé spektrum spirály
 • Plánování scénářů nahrazuje flexibilita
 • Mnohem větší pochopení složitosti
 • Řešení vhodná pro převládající životní podmínky
 • Leadership řeší co je potřeba, ne co chceme
 • Kmitáme mezi antropocentrickým a holistickým přístupem k problémům, planetě a vesmíru

Tyrkysová - osmý hodnotový systém (vMEME)

 • Neexistuje žádný rozdíl mezi já a vesmírem
 • Provázanost všech forem života a hmoty do jednoho integrovaného celku
 • Všechno se spojuje se vším a nic se neděje, aniž by to ovlivnilo vše ostatní
 • Existuje jak já, tak ne-já, a není mezi nimi žádný rozdíl
 • Všechny formy energie se vzájemně propojují a vzájemně ovlivňují, takže žádná akce není vidět izolovaně
 • Jsme součtem nejen všech současných lidí, takových jací jsme, ale součtem všech našich předků a toho, kým byli
 • Spojení hluboké spirituality s děláním všeho, co je třeba pro dobro celku
 • Udržujeme více perspektiv nikoliv kvůli kompromisu, ale pro větší dobro
Je třeba uvést, že Spirální Dynamika (SD) není jen vřele přijímána, ale že má i řadu kritiků s malými, ale i poměrně závažnými  připomínkami. Zde není prostor na jejich rozbor, ale zde jsou některé z námitek:
 • Je to kult
 • Systém vydělávání peněz
 • Hierarchický systém určený k ovládání mas
 • Jazyk SD je vhodný pro lidi, kteří si nejsou vědomi kontextu, ve kterém vznikl a působí
 • Do mapování SD jsou zahrnuté i jiné významy
 • SD podporuje zastaralé kolonialistické postoje
Beck s Cowanem naznačili, že dosud popsaný výčet osmi vMEME není konečný, že se bude dále vyvíjet. V této souvislosti se již hovoří o devátém (Coral) a dokonce o desátém hodnotovém systému. Ale zatím není nic podrobného a seriózního na dané téma popsáno. V praxi nelze nic takového rovněž doložit. To, že má SD i odpůrce není pro naši potřebu podstatné. Každý si musí vytvořit vlastní názor. Nás bude zajímat, jak je možno těchto poznatků využít pro řízení lidí. Že je možné lidi a jednotlivé kultury nějak klasifikovat je jistě faktem. SD je jeden z možných pohledů. Co to pro nás tedy znamená?
 

Možná pro začátek těchto pár bodů, které je dobré mít na paměti:

1) Každý člověk vidí věci v rámci svého úhlu pohledu, který odpovídá jeho předchozím zkušenostem a vzdělání – to je jeho “pravda”, Vaše může být jiná.

2) Každý člověk dospěl na spirále vývoje do nějakého bodu, který je dán převládající kulturou v jeho okolí a uznává podle toho příslušný hodnotový systém, ale nese v sobě i všechny své předchozí a překonané hodnotové systémy. U konkrétního člověka to je dáno mnoha faktory (rodina, školy, země původu, firmy, kde pracoval, …  Váš současný bod vývoje může být jinde.

3) Pokud spolupracuje více lidí, může se střetnout více vývojových bodů – každý bude mít pravdu.

4) Pokud má spolupráce vyjít, je třeba najít společnou řeč, která bude body ad1) až ad 3) respektovat.

5) Pokud se ad 4) nezdaří, nebude to fungovat. Nikdy.

Kniha Spiral Dynamics od D.Becka a Ch.Cowana

Knihu v anglickém originálu lze sehnat třeba zde.
Je to již několikáté vydání. První vyšlo již v roce 1996.
Pokud je mi známo, v českém jazyce kniha dosud nevyšla.
Pokud se budete chtít dozvědět něco o autorech a co vydání knihy předcházelo, můžete se podívat sem nebo zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *