Inovace a řízení změny

Inovace a řízení změny

Vladimír Šedivý

Change Management Expert

Jak zlepšit úsudek

Udělejte něco pro svůj úspěch. Webinář a workshop pro jednotlivce i malé organizační týmy. Po jejich absolvování můžete ušetřit čas nebo své finance v řádu až desítek procent …

Kniha „Tribal Leadership: Leveraging Natural Groups to Build A Thriving Organization“

Stejně jako ptáci migrují v hejnech a dobytek se pohybuje ve stádech, lidé se od dávných časů přirozeně organizují do kmenů.

Autoři knihy (Logan, King, Fisher-Wright) myšlenkově vycházejí z díla Kennetha Burkeho a jeho konceptu „terministických projekcí“. Ten říká, že každý člověk pro popis reality používá jinou síť slov, a tím zároveň tuto realitu zkresluje. Používaný slovník ovlivňuje vnímání reality a vnímaní zase určuje chování.

Po celá staletí žily lidské bytosti v kmenech – od doby ledové až po zemědělská společenství a moderní města. Kmeny jsou náš způsob jak se organizujeme a žijeme. Kmeny jsou základním stavebním prvkem jakéhokoli lidského úsilí.

Co jsou kmeny

Kmen je skupina 20–150 lidí, kteří se dostatečně znají na to, aby se zastavili a řekli si „ahoj“, když se potkají na ulici. Členové vašeho kmene jsou pravděpodobně uvedeni ve vašem e-mailovém a telefonním adresáři. Když je kmen příliš velký, přirozeně se rozdělí na 2 nebo více kmenů. Každá organizace je kmen. Malá organizace je jediný kmen, zatímco velká organizace je kmen složený z více kmenů.

Kmeny mají větší vliv než týmy nebo nejschopnější ředitelé. Rozhodují o množství a kvalitě vykonané práce, určují efektivitu. Kmen má vliv na to, zda se bude šéfovi (majiteli) dařit. Kmeny jsou různé, některé vyžadují od svých členů maximální výkon, jiné ne.

Co je příčinou? Odpověď je známá. Kmenový vůdce.

Vedení kmene je vzájemný vztah mezi vůdci kmene a jeho členy. Kmenoví vůdci nejsou superhvězdy. Místo toho tvrdě pracují na zlepšování sebe i svého kmene. Jako vůdci jsou uznáváni díky úspěchu, který kmenu přinesou.

Kmenový vůdce se zaměřuje na dvě věci. Zaprvé, naslouchá a touto cestou zjišťuje, jaké kultury existují v jeho kmeni. Zadruhé, pomocí specifických nástrojů a hlavně komunikace pozvedává kmeny na vyšší stupně. O tom bude řeč dále.

Kultura kmene určuje efektivitu jeho jednání. Střední / velký kmen složený z 50 až 150 lidí je formována dvěma prvky:

 • jazykem – jazyk, kterým popisují sebe sama, svou práci, atd. členové kmene na konkrétním stupni vývoje;
 • chováním – způsob chování k ostatním příslušníkům kmene – strukturální vztahy.

Autoři knihy vytvořili hypotézu, že v oblasti firemních kultur existují čtyři způsoby vyjadřování:

 • negativně individuální
 • negativně skupinová
 • pozitivně individuální
 • pozitivně skupinová

Každý způsob má svůj specifický slovník

Z desetileté terénní studie, kde bylo zahrnuto 24 000 lidí ve dvou desítkách organizací na celém světě, autoři knihy zkoumali, revidovali hypotézu, konzultovali, sledovali kulturu firem, řešili případy společností, které nezapadaly do žádné skupiny a model rozšiřovali. Výsledkem je teorie podnikových kmenů.

Teorie podnikových kmenů

Kmen je skupina uvnitř firmy, která má vliv a větší význam, než týmy, podniky nebo jednotlivci. A to, jakou kulturu vyznává, určuje fungování společnosti.

Kultura může být na jednom z pěti stupňů vývoje. Tento stupeň definuje, jak lidé pracují a jak se chovají.

Uvnitř jedné firmy může být i více kmenů.

Každý člen kmene se nachází na jednom z pěti stupňů vývoje kmenové kultury.

Pět kmenových stupňů vývoje

Každý kmen má dominantní kulturu, která se nachází na jednom z pěti stupňů vývoje. Každý vývojový stupeň má svůj jedinečný jazyk, typy chování a struktury vztahů. Čím vyšší je stupeň vývoje, tím lepší je organizační výkon, přičemž většina běžných firem dosáhne maximálně na čtvrtý vývojový stupeň. 5. stupeň vývoje dosáhnout jen některé zcela výjimečné kmeny s posláním, které reálně mění svět. Po stupních se můžeme pohybovat pouze postupně, vždy po jednom stupni.

V knize se vysvětlujeme více:

 • o odstínech „Tribal Leadership System“;
 • o sdílených hodnotách a ušlechtilém cíli;
 • o jazyku a chování, které charakterizuje každý vývojový stupeň;
 • o 3 dílčích fázích na každém vývojovém stupni;
 • jsou zde obsaženy rady, jak identifikovat, na jakém vývojovém stupni se nachází každý člen kmene a jakou dominantní kulturu má pak celý kmen;
 • jsou zde doporučení, co má kmenový vůdce dělat, aby konkrétního člena kmene posunul na vyšší vývojový stupeň kmenové kultury;
 • co má kmenový vůdce udělat pro přechod celého kmene na vyšší vývojový stupeň;
 • dozvíme se co jsou triády a k čemu jsou dobré;
 • jak má kmenový vůdce vytvořit kmenem úspěšně realizovatelnou strategii.

Vývojový stupeň 1 - „Život stojí za prd“

Člověk na stupni jedna pociťuje izolovanost od ostatních a je přesvědčen, že „život stojí za prd“.

Pokud se lidé na tomto stupni sdružují, z jejich chování čiší zoufalé nepřátelství, jehož projevem je například vytvoření gangu.

Lidé v této fázi jsou toho názoru, že je život vysává. Cítí se odcizeni od druhých a jsou přesvědčeni o nespravedlivém světě, ve kterém žijí. Mohou se zapojit do fyzického nebo verbálního zneužívání, vandalismu nebo krádeže a / nebo seskupovat dohromady a vytvářet gangy. Lidé v této fázi mluví, jako by s nimi život špatně zacházel, a proto mohou dělat, co chtějí, aby přežili. Mezi běžné fráze patří „ne fér“, „fucked up“ nebo „udělej, co musíš pro přežítí“.

Vývojový stupeň 2 - „Můj život stojí za prd“

Člověk na stupni dva pasivní. Cítí se nedoceněný. Na rozdíl od těch, kdo jsou na stupni jedna, se mu ale zdá, že lidé kolem něj zjevně mají něco, co on sám postrádá. To vede k vyjadřování přesvědčení „můj život stojí za prd“. Na rozdíl od stupně jedna člověk na stupni dva zastává názor, že jiným lidem život zjevně funguje.

Pro skupiny, které lidé na tomto stupni utvářejí, je charakteristické chování apatických obětí.

Lidé v této fázi věří tvrzení, že je jejich život vysává a nezapadají do něj. Vidí, že ostatní mají v životě moc a dobré věci, které jim chybí, cítí se rozzlobeně a frustrovaně. Ze svého neúspěchu obviňují své okolí a přesvědčují sami sebe, že namají jinou volbu.

Mezi běžné fráze patří: „tomu nelze pomoci“, „žádné sliby“, „je to proti zásadám“ nebo „jsme zmatení“.

Často své pracovní frustrace dávají za vinu svému šéfovi. Bohužel se většina z nich po přechodu na třetí vývojový stupeň stala přesným typem manažera, kterého nenáviděli.

Vývojový stupeň 3 - „Já jsem úžasný“ (na rozdíl od tebe)

Člověk na stupni tři je s ostatními propojen prostřednictvím celé řady diadických (dvoustranných) vztahů. Jazyk tohoto stupně vyjadřuje „já jsem úžasný“, s nevyřčeným dodatkem „na rozdíl od tebe“.

Když se lidé na stupni tři ocitnou pohromadě, snaží se jeden druhého překonat a pokořit. Přestože se tak mnohdy děje pod pláštíkem humoru, výsledek je stejný: každý se snaží získat převahu. Chování jednotlivců vyjadřuje přístup „osamělých válečníků“ a kultura jako celek působí dojmem „Divokého západu“.

Lidé v této fázi věří, že jsou skvělí, ale jiní nejsou tak oddaní nebo schopní. Jsou angažovaní, energičtí, oddaní výsledkům a odvádějí skvělou práci. Je to však všechno o jejich osobních vítězstvích.

Lidé jednají jako osamělí válečníci a jsou neustále frustrováni nedostatkem času a podpory. Jazyky se soustředí kolem „já“, „mě“ a „moje“ s frázemi typu „jen málokdo si dokáže porovnat moje dovednosti“, nebo „pokud se o to pokusí, těžko uspějí“.

 

Vývojový stupeň 4 - „My jsme úžasní“ (na rozdíl od nich)

Člověk vytváří trojstranné struktury, zvané triády, v jejichž rámci buduje vztahy založené na společných hodnotách. Jazyk stupně čtyři vyjadřuje „my jsme úžasní“. V pozadí se zpravidla skrývá nevyřčený dodatek „na rozdíl od nich“, přičemž „oni“ jsou jiný kmen v rámci podniku nebo mimo něj.

Pokud se lidé na stupni čtyři sdružují, vyzařují kmenovou hrdost.

Tato fáze je o kmenech se sdílenými hodnotami a společným cílem. Po osobním úspěchu ve 3. vývojovém stupni jsou lidé nyní připraveni na skutečné partnerství. Lidé jsou hrdí na svůj kmen, věří tvrzení „jsme skvělí“ a vůdce je kmenem tažen. Jazyk je zaměřen na „my“. Rozhodnutí se řídí sdílenými hodnotami, informačními toky se volně utvářejí a vznikají partnerství k dosažení požadovaných výsledků.

Před snahou o dosažení pátého vývojového stupně musí kmen stabilizovat 3 aspekty vývojového stupně 4:

• Kmenový vůdce musí posílit kmen prostřednictvím základních hodnot a ušlechtilého cíle. To zahrnuje identifikaci vašich hodnot, převod hodnot na kmenové chování a spojení kmene s ušlechtilým cílem.

• Je třeba vytvářet sítě vztahů prostřednictvím trojic (triád) nebo vztahů se třetími stranami.

• Je třeba vypracovat spolehlivou kmenovou strategii pomocí pětidílného modelu, který zahrnuje již zmíněné sdílené hodnoty, ušlechtilý cíl nebo smysl existence, zdroje kmene, výstupy, které mají být dosaženy a konkrétní, velmi specifické a podrobné akce.

Pokud se vše podaří, kmeny obvykle prožívají tzv. definující okamžik, když udělají krok ze 4. vývojového stupně do 5. vývojového stupně, když se věci zázračně spojí a překonají se všechny překážky.

Vývojový stupeň 5 - „Život je úžasný“

Člověk vyjadřuje postoj „život je úžasný“. Stupeň pět má stejné kvality jako stupeň čtyři, s jediným rozdílem: neexistují žádní „oni“. Výsledkem je, že lidé na stupni pět tvoří stále se rozrůstající síť vztahů se všemi, jejichž hodnoty rezonují s jejich vlastními. V podnicích jsme se s kulturou na stupni pět setkali pouze v situaci, kdy kmen pracuje na průlomovém projektu nebo kdy má takový náskok před svými konkurenty, že jsou pro něj irelevantní.

Když se změní okolnosti, kmenová kultura klesne na stupeň čtyři a zpět na stupeň pět se může povznést, objeví-li se vhodná příležitost nebo je-li taková příležitost cíleně vytvořena. Chování na stupni pět vyjadřuje něco jako bezelstný údiv. Jazyk kmene se soustředí na nekonečný potenciál a na to, jak vytvořit historii.

Autoři knihy se domnívají, že kmeny na 5 vývojovém stupni jsou budoucností podnikání, ačkoli většina společností není schopna zůstat na 5 stupni po delší dobu – mohou se vrátit zpět na stupeň 4, protože se rozptylují novými tržními příležitostmi nebo konkurenčním vývojem. Je však možné stabilizovat se na 4 stupni a opakovaně přeskočit na 5 stupeň, aby se dosáhlo průlomových výsledků.

Další podrobnosti o knize „Tribal Leadership“

Autoři doplňují svá zjištění o Tribal Leadership System četnými příběhy, technickými poznámkami a tipy pro koučování. Kniha také obsahuje:

• mnoho příběhů a příkladů jednotlivců, týmů a organizací (např. Griffinova nemocnice, IDEO, Explorati atd.) v různých kmenových stádiích;

• pozadí výzkumu, který autoři knihy prováděli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *